Peru

Peru 4 förvärvades av Ekblads 1992. Fastigheten som ligger strategiskt vid Kristinedal, precis i utkanten av citykärnan, omfattar 3200m2 vilka används som kontor. Den första byggnaden uppfördes 1960 och byggdes till 1974. Renoveringar har gjorts kontinuerligt i Ekblads regi – bland annat 1992, 1995 och 1996. Till ankarhyresgästerna hör Svevia och Vectura Consulting med ursprung i Vägverket samt Jönköpings kommun som driver  förskola i lokalerna. Samtliga har varit kunder sedan tidigt 90-tal. Fastigheten omfattar också en obebyggd yta som till dags dato har fungerat som parkeringsplats.

Utveckling under 2011

Under två års tid har arbetet pågått med att ta fram nya lösningar för fastighetens obebyggda yta. Då detaljplanen föreskriver kontor och inte bostäder var arbetet tidigare inställt på det förstnämnda, men i dialog med stadsbyggnadskontoret har nu Ekblads tagit fram en lösning för ett bostadshus. Den nya detaljplanen och bygglovet fastställdes i oktober 2011.

Det nya bostadshuset har nio plan, varav ett källarplan med garage. Totalt omfattar den XXX m2 varav 39 är studentlägenheter och 17 är lägenheter med hög standard, utformade enligt modellen ”Bättre för alla”. Byggnadens arkitektur tillmötesgår högt ställda krav på buller, miljö, teknik och räddning – allt för att svara upp mot de gängse kraven i ett bostadsområde.

Planerad av yttring

När byggrätten nu har tagits fram, kommer hela Peru 4 att lämnas ut för försäljning. Detta är en naturlig följd av Ekblads tydliga strategi att koncentrera fastighetsinnehavet till citykärnan. Avsikten är att sälja fastigheten i sin helhet, inklusive de befintliga kontorsbyggnaderna och den nya byggrätten på bostäder. Området anses som mycket attraktivt och ett flertal intressenter har redan visat intresse.